600K / ngày-đêm
Căn hộ Chic
950K / ngày-đêm
Căn hộ Family
750K / ngày-đêm
Căn hộ Gạch
750K / ngày-đêm
Căn hộ Gỗ
500K / ngày-đêm
căn hộ kính